Loading...

Deelnamevoorwaarden prijsvraag

Deelnamevoorwaarden Reell: Instagram prijsvraag

De prijsvraag wordt georganiseerd door Reell. Elke natuurlijke persoon van 18 jaar of ouder mag deelnemen. De prijsvraag begint op 31 maart 2024 om 10.00 uur; de sluitingsdatum voor inzendingen is 31 maart 2024 om 23.59 uur. Te late inzendingen kunnen niet in aanmerking worden genomen. Deelname aan de prijsvraag is alleen toegestaan door als deelnemer de oplossing persoonlijk in te dienen. Deelname via geautomatiseerde procedures (bijv. via prijsvraagclubs of prijsvraagdienstverleners) is niet toegestaan. In deze gevallen en bij overtreding van de deelnamevoorwaarden of manipulatie behouden wij ons het recht voor om de betreffende deelnemers uit te sluiten. Meerdere berichten van hetzelfde Instagram-account en/of dezelfde persoon worden geteld als één deelname aan de prijsvraag. Deelname geschiedt door middel van een Direct Message (DM). Een jury trekt willekeurig de winnaars van de prijsvraag uit alle correcte inzendingen binnen het tijdsvenster. Hiervoor worden alle "Instagram-namen" van de deelnemers geregistreerd en opgeslagen om de winnaars te bepalen. Contactgegevens worden later alleen verzameld van de winnaars en alleen gebruikt om de prijs te versturen. Deelnemers hebben recht op wettelijke informatie- en annuleringsrechten.

Beschrijving van de prijs

Er zijn 5 kortingsbonnen ter waarde van €100 elk en 5 kortingsbonnen ter waarde van €50 elk voor de webshop www.reellworld.com te winnen. De winnaars moeten zich uiterlijk 14 april 2024 om 23:59 uur melden en hun adres opgeven voor verzending van de prijs. De winnaars krijgen op 2 april 2024 bericht van Reell via Instagram Direct Message. Zodra alle winnaars op de hoogte zijn gebracht, wordt dit aangekondigd in de Instagram post van de prijsvraag. In het geval dat een winnaar niet voor 23:59 op 14 april 2024 zelfstandig contact opneemt met Reell, vervalt de prijs en verliest de winnaar het recht op toezending van de prijs. De bekendmaking van de winnaars is geheel vrijblijvend. De waardebonnen zijn 1 jaar geldig vanaf de datum van uitgifte.

Reell heeft het recht om persoonlijke gegevens te gebruiken om de prijs te personaliseren. Per deelnemer is slechts één prijs mogelijk, die niet in geld kan worden uitgekeerd. Aanspraken op prijzen zijn niet overdraagbaar aan andere personen. Reell is bij uitreiking van de prijs ontslagen van alle verplichtingen. Reell is alleen aansprakelijk voor juridische en materiële gebreken in geval van opzet of grove nalatigheid.

Voortijdige beëindiging van de competitie

Reell behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren of te beëindigen. Reell zal van deze mogelijkheid met name gebruik maken indien om technische redenen (bijvoorbeeld virussen in het computersysteem, manipulatie of fouten in de hard- en/of software) of om juridische redenen een goede organisatie van de wedstrijd niet kan worden gegarandeerd. Als een dergelijke beëindiging wordt veroorzaakt door het gedrag van een deelnemer, kan Reell van deze persoon vergoeding van de geleden schade eisen.

Toepasselijk recht; scheidbaarheid; uitsluiting van rechtsmiddelen; recht op wijziging

Op deze deelnamevoorwaarden en de gehele rechtsverhouding tussen de deelnemers en Reell is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. Indien afzonderlijke bepalingen van de deelnamevoorwaarden ongeldig blijken te zijn of worden, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast. Eventuele onvolledige of onwerkzame bepalingen worden aangevuld of vervangen op zodanige wijze dat een andere passende bepaling wordt gevonden die het economische doel van de onwerkzame of onvolledige bepaling zo dicht mogelijk benadert. Juridisch verhaal is uitgesloten.  

Geen betrokkenheid van Instagram bij de competitie

De wedstrijd is op geen enkele manier verbonden met Instagram en wordt op geen enkele manier ondersteund, begeleid of gecontroleerd door Instagram. De ontvanger van de verstrekte informatie is niet Instagram, maar Reell. Eventuele vragen, opmerkingen of klachten moeten daarom niet worden gericht aan Instagram, maar aan Reell. Deelname geeft geen aanleiding tot vorderingen tegen Instagram.

Afdruk van de wedstrijdorganisator

De juridische mededeling van de wedstrijdorganisator kan worden geraadpleegd via de volgende link: https://www.reellworld.com/nl/impressum.

Deze deelnamevoorwaarden zijn tot stand gekomen met LykeUp.